RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW HADEPOL SP. Z O.O.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest HADEPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sportowej 6A, 87-500 Rypin.

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1, lit. b) RODO.

Dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli mogą być również wykorzystywane do zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, analizy rynku i opracowywania strategii i prognoz, promowania produktów Spółki lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności na podstawie tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f). Dane osobowe Klienta będą również przetwarzane w celu spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości (Art. 6 ust. 1, lit. c).

Dane osobowe Klienta i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym i audytowym, wywiadowniom gospodarczym, firmom transportowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.

Klient lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Klient lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

Klient jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW REKRUTOWANYCH DO PRACY W HADEPOL SP. Z O.O.

 

Na podstawie art. 6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że:

1) administratorem danych osobowych Kandydata jest HADEPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie / 87-500 /, przy ul. Sportowej 6A;

2) dane osobowe Kandydata przetwarzane będą w celu wykonania obowiązku w zakresie przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt „a” i „d” rozporządzenia;

3) odbiorcą danych osobowych Kandydata są upoważnieni pracownicy Administratora danych;

4) Administrator ma prawo w procesie rekrutacyjnym, żądać następujących danych osobowych: imię / imiona / i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania / adres do korespondencji /, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia / art. 221 Kodeksu pracy /;

5) dane osobowe Kandydata będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, chyba, że Kandydat złoży pisemną zgodę na przechowywanie złożonego CV, do czasu następnej rekrutacji czy kolejnych, albo wyrazi pisemną zgodę na przechowywanie danych we wskazanym przez niego okresie;

6) Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Kandydata danych osobowych jest warunkiem ewentualnego zawarcia umowy o pracę. Kandydata zobowiązany jest do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o pracę.

ZAUFALI NAM: